ДГ "Слънце"

Детска градина в град Чирпан

ДГ "Слънце" предлага целодневна организация на обучение /07:00 до 18:00 часа/, включваща основни и допълнителни ситуации, различни видове игри, ранно чуждоезиково обучение по английски език, спорни дейности, занимания по музика и спортни танци, театър и изобразително изкуство.

Обучението и възпитанието на децата се осъществява по утвърдената от МОН програма на доцент Е.Русенова и колектив. Образователният процес е съобразен с Държавни Образователни изисквания за предучилищна подготовка, с конвенцията за правата на детето и закона за закрила на детето.

Ежедневно се реализират различни образователни направления - БЕЛ, Околен свят, математика, изобразително изкуство, музика, физическа култура и Конструиране и технологии.

Стараем се всекидневно да създаваме условия за образование и възпитание на децата като съхраняваме тяхната идентичност и развиваме творческият им потенциал.

Педагогическият персонал се състои от амбициозни учители, които имат квалификация бакалавър и магистър